ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ได้รับรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย (Building A Good Society Award) จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จากการที่ท่านสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคมไทย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสุโกศล