ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.หอการค้าไทย
ได้รับรางวัล Best Paper on Corporate Finance จากงาน SEC Working Paper Forum 2018: Regulating by Market Forces โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากผลงานวิจัยเรื่อง “Synergistic effects of CSR practices on firm value: Evidence from Asia Pacific emerging markets”

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ได้รับรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย (Building A Good Society Award) จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จากการที่ท่านสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคมไทย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสุโกศล

ภาพบรรยากาศงาน Open House คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

 

 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ และผู้บริหารคณะฯ ร่วมกับ อนุกรรมการ สสอท บริหารธุรกิจ เข้าพบท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารราชวัลลภ

ม.หอการค้าไทยร่วมลงนามความร่วมมือขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่จีน

• รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะพยาน ร่วมกับ JD.com ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (DITP) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DEPA) และ เจดี เซ็นทรัล บริษัทอีคอมเมิร์ซที่เกิดจากความร่วมมือของสองยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด และเจดีดอทคอม (JD.com) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย การบูรณาการระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน และการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561